Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Bài 2: Phương pháp tiếp cận

THỨ TƯ, 28/04/2021 16:22:51

Các văn kiện Đại hội XIII đã kế thừa có chọn lọc cách xác định chủ đề, phương châm Đại hội, cách kết cấu, những nội dung cơ bản… trong văn kiện các Đại hội của Đảng trong thời kỳ đổi mới.

>>> Bài 1: Tầm nhìn và chủ đề của Đại hội XIII


Quang cảnh phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Các văn kiện Đại hội XIII quán triệt và thể hiện nhất quán, sáng tạo 3 nguyên tắc cơ bản trong xây dựng các văn kiện của Đảng: nguyên tắc kế thừa và phát triển; nguyên tắc kiên định và đổi mới; nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn thực tiễn và lý luận. Do dung lượng có hạn nên bài viết này chỉ đề cập tới nguyên tắc kế thừa và phát triển.

Các văn kiện đã kế thừa có chọn lọc cách xác định chủ đề, phương châm Đại hội, cách kết cấu, trình bày và những nội dung cơ bản… trong văn kiện các Đại hội của Đảng trong thời kỳ đổi mới, nhất là Đại hội XI, Đại hội XII, đồng thời có sự điều chỉnh, bổ sung, phát triển phù hợp.

Về chủ đề và phương châm Đại hội, tiếp thu việc xác định 5 thành tố cơ bản của chủ đề Đại hội XII (bao gồm: Đảng, dân tộc, đổi mới, bảo vệ Tổ quốc, mục tiêu phát triển) và những thành tố quan trọng trong phương châm Đại hội: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới, Báo cáo chính trị Đại hội XIII bổ sung, phát triển nội dung các thành tố về Đảng, dân tộc, về mục tiêu phát triển trong chủ đề Đại hội và bổ sung thành tố "Sáng tạo - Phát triển" vào phương châm Đại hội thay cho thành tố "Đổi mới". Sự bổ sung, phát triển chủ đề, phương châm Đại hội vừa bảo đảm kế thừa những thành tố cơ bản, vẫn còn nguyên giá trị vừa tiếp tục hoàn thiện bằng những nhận thức mới phù hợp với điều kiện, yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới.

Về kết cấu và cách trình bày, Báo cáo chính trị Đại hội XIII tiếp thu cách trình bày nội dung văn kiện theo vấn đề như Đại hội XI, Đại hội XII (Đại hội XI: 12 vấn đề; Đại hội XII: 15 vấn đề), song kết cấu và tên của các vấn đề được sắp xếp, điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển. Các văn kiện Đại hội XIII vừa có sự kế thừa cách kết cấu các báo cáo trình các Đại hội trước đây, vừa có bước phát triển mới, trong đó nội dung tổng kết được trình bày thành một phần riêng, đánh giá sâu, toàn diện và đúc kết bài học kinh nghiệm; nội dung về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong 5, 10 năm tới được trình bày thành một phần riêng theo các vấn đề lớn, phù hợp.

Về nội dung, các văn kiện Đại hội XIII vừa kế thừa nghiêm túc những nhận định, đánh giá, dự báo, quan điểm, mục tiêu và những định hướng lớn về nhiệm vụ, giải pháp đã được trình bày trong văn kiện các nhiệm kỳ Đại hội trước, đặc biệt là các văn kiện nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay vẫn đúng đắn, chuẩn xác, còn nguyên giá trị, đồng thời bổ sung, phát triển nhiều vấn đề, nội dung mới. Sự bổ sung, phát triển về nội dung trong các văn kiện Đại hội XIII phản ánh sự thay đổi, yêu cầu và những xu hướng, khuynh hướng mới của thực tiễn thế giới, đất nước; sự phát triển của công cuộc đổi mới, những tiến bộ về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận và trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân ta qua 35 năm đổi mới.

-----------------

Bài 3: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và tiến trình đổi mới

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu