Bảo vệ môi trường làng nghề

THỨ SÁU, 12/10/2018 21:10:36

​Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14.10.2016 có quy định về điều kiện bảo vệ môi trường (BVMT) làng nghề.

Theo quy định này, các làng nghề phải có phương án BVMT theo mẫu được UBND cấp huyện phê duyệt. Các cơ sở hoạt động trong làng nghề phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận kế hoạch BVMT hoặc có báo cáo về các biện pháp BVMT theo quy định tại điều 17 Thông tư này (trừ đối tượng theo quy định) hoặc hồ sơ, thủ tục tương đương; thực hiện các biện pháp thu gom, xử lý nước thải (trong trường hợp không xử lý tập trung), khí thải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường tương ứng; phân loại chất thải rắn, chuyển cho đơn vị thu gom theo đúng quy định.

Các làng nghề phải có hạ tầng về BVMT làng nghề, gồm: hệ thống thu gom nước thải, nước mưa bảo đảm nhu cầu tiêu thoát nước của làng nghề, không để xảy ra hiện tượng tắc nghẽn, tù đọng nước thải và ngập úng; hệ thống xử lý nước thải tập trung (nếu có) bảo đảm công suất xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường tương ứng đối với tổng lượng nước thải phát sinh từ làng nghề trước khi thải ra nguồn tiếp nhận; điểm tập kết chất thải rắn hợp vệ sinh; khu xử lý chất thải rắn bảo đảm quy định về quản lý chất thải rắn hoặc phương án vận chuyển chất thải rắn đến khu xử lý chất thải rắn nằm ngoài địa bàn. Thông tư cũng quy định các làng nghề phải có tổ chức tự quản về BVMT với các điều kiện: có quyết định thành lập và quy chế hoạt động do UBND cấp xã ban hành; được trang bị phương tiện và bảo hộ lao động đầy đủ.

Thông tư này cũng quy định rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện phương án BVMT làng nghề. Theo đó, UBND cấp xã có trách nhiệm: Thực hiện các yêu cầu về BVMT theo nội dung của phương án BVMT làng nghề đã được phê duyệt; trường hợp xảy ra sự cố môi trường, yêu cầu cơ sở để xảy ra sự cố ngừng hoạt động, thực hiện các biện pháp hạn chế phạm vi, mức độ ảnh hưởng, triển khai các hoạt động khắc phục; thông báo ngay cho UBND cấp tỉnh, huyện. UBND cấp huyện có trách nhiệm bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ về BVMT làng nghề trên địa bàn theo quy định của pháp luật; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu BVMT theo phương án BVMT làng nghề đã được phê duyệt; tiếp nhận, xử lý kiến nghị về BVMT của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất của làng nghề theo quy định của pháp luật.
VT (tổng hợp)

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu