Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương

THỨ NĂM, 17/06/2021 07:13:59

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương; người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng phải gương mẫu...

Mới đây, tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương; người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng phải gương mẫu.

“Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”

Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá cuả Đảng ta và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Một trong những nội dung chính của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nêu gương.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Do đó, Người nhiều lần nhắc nhở cán bộ, đảng viên: “Trước mặt quần chúng không phải ta cứ viết lên trán hai chữ "cộng sản" mà ta được mọi người yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước” hay  “Người đảng viên - dù công tác to hay nhỏ, địa vị cao hay thấp - ở đâu cũng phải làm gương mẫu cho quần chúng… Mà muốn cho quần chúng hăng hái thi hành, thì người đảng viên ắt phải xung phong làm gương mẫu để quần chúng bắt chước, làm theo”.

Không chỉ nói, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là một tấm gương sống, tấm gương sáng chói nhất - niềm tự hào của Đảng ta, của toàn thể nhân dân Việt Nam. Trong suốt gần 80 năm sống và hoạt động cách mạng, Người đã thể hiện rõ là một tấm gương mẫu mực, toàn vẹn cho Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập, noi theo. Trong hoạt động cách mạng, Người yêu cầu cán bộ, đảng viên luôn phải rèn luyện đạo đức cách mạng, bản thân Người cũng hy sinh cả đời vì độc lập cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân; cả đời trung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Trong sinh hoạt hàng ngày, Người thường xuyên nhắc nhở đảng viên, nhân dân phải thực hành tiết kiệm, tiết kiệm sức lao động, thời giờ, tiền bạc; phải tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ, không xa xỉ, hoang phí, không bừa bãi, phô trương hình thức. Bản thân Người cũng đã sống cả cuộc đời thanh bạch từ ăn, ở đến vật dụng, phương tiện phục vụ công việc hằng ngày.

Tấm gương Hồ Chí Minh có sức lôi cuốn, cảm hóa mãnh liệt đối với toàn thể dân tộc. Thực tiễn từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đã có rất nhiều cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu trong hoạt động cách mạng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Trong Đảng ta, các đồng chí Trần Phú, Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Minh Khai và nhiều đồng chí khác đã vì dân, vì Đảng mà oanh liệt hy sinh, nêu gương chói lọi của đạo đức cách mạng, chí công vô tư cho tất cả chúng ta học tập”.

Nhờ có những cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu lãnh đạo, cùng với sự tin tưởng, đoàn kết của toàn thể nhân dân, dân tộc Việt Nam đã vượt qua bao khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang, mang lại độc lập, tự do cho dân tộc; ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  

Trong thời kỳ đổi mới, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ta nêu ra và chỉ đạo từ rất sớm, bằng nhiều chỉ thị, nghị quyết, qua nhiều giai đoạn. Cụ thể, ngày 7.11.2006, Bộ Chính trị khóa X ban hành Chỉ thị số 06, về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; ngày 14.5.2011, Bộ Chính trị khóa XI ban hành Chỉ thị 03, về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp đến, ngày 15.5.2016, Bộ Chính trị ra Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Thời gian qua, việc triển khai Chỉ thị số 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Trong đó, việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gắn với trách nhiệm nêu gương có chuyển biến tích cực. Các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, nhất là các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương đã thực hiện nêu gương bằng những việc làm, hành động cụ thể, với phương châm "trên trước, dưới sau", "trong trước, ngoài sau", "học tập đi đôi với làm theo".

Cùng với đó, đại đa số các cán bộ, đảng viên cũng đã làm tốt trách nhiệm nêu gương, để lại dấu ấn, sự lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã xây dựng những chuẩn mực, quy định cụ thể về đạo đức của cán bộ, đảng viên phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và nghề nghiệp, việc làm của cán bộ, đảng viên. Nhiều cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tự giác, hăng hái, tận tụy với công việc, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thực sự là những tấm gương sáng. Nhiều cán bộ, đảng viên đã hy sinh lợi ích cá nhân phục vụ lợi ích tập thể, như: hiến đất xây trường học, bệnh viện, cầu đường… Qua đó, góp phần không nhỏ vào những thành tựu của đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những cán bộ, đảng viên gương mẫu, vẫn tồn tại một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống gây ra những tác động tiêu cực, làm giảm sút uy tín của Đảng đối với nhân dân; việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiệu quả chưa cao; việc tự phê bình và phê bình có nơi, có lúc còn làm qua loa, chiếu lệ, hình thức; tình trạng thiếu tự giác nhận khuyết điểm, đổ lỗi cho khách quan hoặc nể nang, né tránh, ngại va chạm còn diễn ra ở nhiều nơi...

Người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng phải gương mẫu

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: "Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ". "Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ".

Tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo, thời gian tới cần thực hiện đồng thời ba nhiệm vụ: học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương. Trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm tiền phong, gương mẫu với nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị, mà trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Theo đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương; người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng, nhân dân noi theo; phải thể hiện được tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể, theo tinh thần Bác đã dạy: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền".

Cùng với đó, cần nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; kiên quyết, kiên trì, tích cực phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; tình trạng "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nhu cầu văn hoá tinh thần trong Đảng, tạo dấu ấn rõ rệt về xây dựng văn hoá Đảng, để Đảng ta thật sự "là đạo đức, là văn minh".
Theo TTXVN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu