5 năm thực hiện Chỉ thị 05: Nhiều kết quả tích cực

THỨ TƯ, 19/05/2021 10:11:13

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhiều điểm nhấn, công việc đột phá được các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai đem lại kết quả tích cực, xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân tiêu biểu.


Hàng nghìn tấm gương thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã góp công, góp của làm thay đổi diện mạo nông thôn trong tỉnh. Trong ảnh: Xã nông thôn mới nâng cao Bạch Đằng (Kinh Môn)

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc ở các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan được nâng lên, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương người tốt, việc tốt.

Chuyển biến trong nhận thức, hành động

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 7.11.2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 29-KH/TU để chỉ đạo các cấp ủy trong toàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ thị. Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều điểm nhấn, công việc trọng điểm được triển khai thực hiện đem lại kết quả tích cực. Điển hình là việc triển khai 3công việc trọng điểm mang tính đột phá của tỉnh. Công việc thứ nhất là “Xây dựng, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc theo đúng thẩm quyền, đúng quy định; xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân và người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị”. Công việc thứ hai: “Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và cải cách tài chính công; tăng cường kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân trong các cơ quan nhà nước”. Công việc thứ ba: Tiếp tục “Nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hội nghị, cuộc họp của cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội”.

Việc rà soát, bổ sung và xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc. Thực hiện việc nêu gương, nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đã quan tâm gắn phong trào làm theo gương Bác với các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng đem lại hiệu quả cao như phong trào "Làm theo gương Bác, thi đua xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh", "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ"... Ngoài ra, các địa phương cũng chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giáo dục cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên. Hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được đẩy mạnh. Năm 2018, tỉnh có 1 tác phẩm đoạt giải nhất và 1tác phẩm đoạt giải khuyến khích Cuộc thi Sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp Trung ương. Nội dung sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nền nếp trong sinh hoạt hằng tháng của các chi bộ, các hội, đoàn thể… góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Qua 5 năm triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, trong tỉnh đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, có những việc làm thiết thực theo tấm gương đạo đức của Bác được biểu dương, khen ngợi. Từ năm 2016 đến nay có trên 30.000 gương người tốt được ghi trong sổ người tốt việc tốt; khen thưởng 2.736 tập thể, cá nhân; cấp tỉnh tặng bằng khen cho 161tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong học và làm theo gương Bác; 1tập thể thuộc Đảng bộ TP Hải Dương và 3 cá nhân của thị xã Kinh Môn, các huyện Cẩm Giàng, Nam Sách vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.

 
Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, 9 tập thể, 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khen thưởng 

Chọn đúng, trúng những việc cần đột phá

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số hạn chế cần khắc phục. Đó là một số cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị chưa quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, chưa dành thời gian, kinh phí thỏa đáng trong tổ chức, triển khai thực hiện; việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ thị chưa được coi trọng hoặc còn hình thức; việc kiểm tra, giám sát, sâu sát cơ sở còn hạn chế... dẫn đến kết quả triển khai thực hiện chỉ thị chưa đều khắp, chưa rõ nét. Những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa nhiều. Tiến độ triển khai một số công việc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW còn chậm so với kế hoạch...

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể cần quán triệt sâu sắc tinh thần, quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là: “Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, thực hiện thường xuyên, sâu rộng, có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị” và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là: “Gắn công tác tư tưởng với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện các quy định về nêu gương và xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII”.

Các cấp ủy đảng cần xây dựng chương trình hành động gắn chặt với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 bằng những công việc, đề án, dự án, kế hoạch thật cụ thể. Trong quá trình xây dựng và triển khai phải thể hiện "5 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm); chọn đúng, trúng những việc cần đột phá, những việc mang tính nút thắt cần tháo gỡ để tập trung giải quyết. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức. Nhấn mạnh việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ quản lý, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Phát hiện, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng những gương tốt trong học tập, làm theo Bác, tạo phong trào rộng khắp trong toàn tỉnh...

LÊ VĂN BẰNG
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu