Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm

THỨ SÁU, 14/01/2022 08:32:41

Theo tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, công trình trọng điểm trong chương trình, kế hoạch của một số cấp ủy còn dàn trải, chưa đầy đủ, chưa rõ những vấn đề trọng tâm.

>>> Kiểm tra, giám sát thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, quan trọng

Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đọc tờ trình về kết quả kiểm tra lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, các công trình trọng điểm

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, các công trình trọng điểm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

21 dự án, công trình trọng điểm

Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trực tiếp kiểm tra đối với 3 Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư Huyện ủy Kim Thành, Tứ Kỳ và Thị ủy Kinh Môn; đôn đốc 12 Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiến hành tự kiểm tra và báo cáo kết quả.

Qua kiểm tra cho thấy các địa phương, đơn vị đã nỗ lực, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội. Năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp ngày càng được tăng cường hiệu lực, hiệu quả. Thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch đề ra. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư, phát triển; hoàn thành xây dựng nông thôn mới và đang tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được quan tâm; công tác quân sự, quốc phòng địa phương được thực hiện tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, ổn định...

Các Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư cấp ủy huyện đã chỉ đạo triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ cấp huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo chương trình hành động và kế hoạch hằng năm đề ra; đồng thời chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xác định lại các công trình, dự án trọng điểm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Toàn tỉnh có 21 công trình, dự án trọng điểm đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh thông qua giao cho các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai thực hiện; trong đó, tập trung vào các công trình, dự án giao thông kết nối liên vùng (mỗi huyện có từ 1 đến 2 công trình, dự án, riêng thành phố Hải Dương có 3 công trình, dự án).

Còn nhiều hạn chế

Theo tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, công trình trọng điểm trong chương trình, kế hoạch của một số cấp ủy còn dàn trải, chưa đầy đủ, chưa rõ những vấn đề trọng tâm, trọng điểm như Chương trình hành động của Huyện ủy Nam Sách. Việc thực hiện chỉ tiêu chủ yếu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2020 của một số huyện chưa đạt so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội và kế hoạch hằng năm đề ra như Huyện ủy Kim Thành. Tiến độ triển khai, tổ chức thực hiện một số chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 một số huyện còn chậm, chưa bảo đảm chỉ tiêu nghị quyết như Thanh Hà, Bình Giang, Ninh Giang, TP Hải Dương...

Các vi phạm đất đai, hành lang giao thông đường bộ, hành lang thủy lợi vẫn diễn ra, chưa được xử lý triệt để. Công tác quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản, bến bãi còn chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao, tạo dư luận không tốt trong nhân dân (Thị ủy Kinh Môn, Huyện ủy Kim Thành...).

Công tác kiểm tra, giám sát và quản lý cán bộ, đảng viên ở một số tổ chức đảng chưa chặt chẽ; mới tập trung kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện đối với tập thể cấp ủy, tổ chức đảng, ít kiểm tra, giám sát đối với đảng viên về chấp hành quy định nên việc phát hiện, đấu tranh và xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm chưa nhiều. Chưa có cơ chế xử phạt đủ mạnh để cảnh báo, răn đe nghiêm minh những hành vi sai trái của cán bộ, đảng viên.

Một số đồng chí Bí thư cấp ủy chỉ đạo triển khai các biện pháp cụ thể thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, công trình trọng điểm.

Phải chỉ rõ các dự án tạo nguồn lực đầu tư

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các, thị xã, thành phố huyện giải quyết nhanh các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng.

Ban Thường vụ cấp ủy và đồng chí Bí thư cấp ủy cấp huyện tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kiểm điểm, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, đề án, kế hoạch, công trình trọng điểm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện và tương đương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được thực hiện trong năm 2020, năm 2021 và những hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; cập nhật, tích hợp đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong triển khai, thực hiện.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021 - 2025 theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; cần xác định rõ nguồn vốn thực hiện các dự án, công trình. Đặc biệt phải chỉ rõ các dự án tạo nguồn thu để thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công hằng năm bảo đảm tính khả thi, hiệu quả đầu tư. Quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, công trình trọng điểm thực hiện nghị quyết đại hội, với tinh thần “5 rõ, 6 dám”..

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu