14 trong 16 khoản thu hoàn thành và vượt dự toán

THỨ HAI, 06/12/2021 20:00:48

Số liệu này được nêu trong báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2022-2024 của UBND tỉnh.

Báo cáo của UBND tỉnh đã trình tại Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII.

Theo báo cáo, tổng thu ngân sách toàn tỉnh năm 2021 ước đạt 19.290 tỷ 426 triệu đồng, đạt 148,4% so với dự toán giao (ngân sách địa phương được hưởng 15.474 tỷ 343 đồng). Trong đó, thu nội địa ước đạt 16.703 tỷ 125 triệu đồng, đạt 152% dự toán giao, bằng 114% so với thực hiện năm 2020; thu huy động đóng góp ước đạt 90 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 2.497 tỷ đồng, bằng 125% dự toán (tương ứng tăng thu 497 tỷ đồng), bằng 104% so với thực hiện năm 2020.

Có 14 khoản thu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán đầu năm. Trong đó, thu tiền sử dụng đất ước thực hiện được 4.621,1 tỷ đồng, đạt 231% dự toán năm. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương ước thực hiện 116 tỷ, hoàn thành dự toán năm. Thu từ khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ước thực hiện 4.180 tỷ đồng, bằng 149% dự toán năm. Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh ước thực hiện 3.709 tỷ đồng, bằng 152% dự toán năm. Thuế thu nhập cá nhân ước thu được 928 tỷ đồng, đạt 124% dự toán năm. Thuế bảo vệ môi trường thu ước thực hiện 1.000 tỷ đồng, đạt 112% dự toán năm. Thu từ lệ phí trước bạ ước thực hiện 541,3 tỷ đồng, đạt 118% dự toán năm...        
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu