Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh

THỨ BA, 05/06/2018 10:01:53

Cử tri quan tâm đến vấn đề này có thể gửi ý kiến góp ý đến Sở Tài chính Hải Dương trong thời gian từ 1.6 đến 1.7.2018

Sở Tài chính đã dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định, điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương làm cơ sở trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh ban hành (sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 5.10.2016 của HĐND tỉnh khóa XVI quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh).

Dự thảo lần này bãi bỏ các quy định tại mục 13 "Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai" trong Phụ lục Nghị quyết số 17. Thay vào đó, điều chỉnh, bổ sung một số quy định mới về nội dung này như tăng phí khai thác thông tin hồ sơ giao đất/thu hồi đất/thuê đất/cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ 100.000 đồng/hồ sơ lên 150.000 đồng/hồ sơ; bổ sung quy định về phí khai thác thông tin bản đồ quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất, bản đồ chuyên đề, bản đồ địa chính...

Cử tri quan tâm đến vấn đề này có thể gửi ý kiến góp ý đến Sở Tài chính Hải Dương trong thời gian từ 1.6 đến 1.7.2018.
Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu