15 giáo sư, phó giáo sư, 250 tiến sĩ, 3.000 thạc sĩ đang sinh sống, làm việc tại Hải Dương

THỨ NĂM, 24/11/2022 16:22:55

Hiện có 15 giáo sư, phó giáo sư, 250 tiến sĩ, 3.000 thạc sĩ và 65.000 người có trình độ đại học đang sinh sống, làm việc tại tỉnh Hải Dương.

Thông tin trên được nêu trong báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 6.8.2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

So sánh năm 2022 với năm 2008, số lượng tiến sĩ đang sinh sống và làm việc tại tỉnh tăng 6,7 lần, thạc sĩ tăng 11,4 lần, số người trình độ đại học tăng 2,9 lần.

Theo báo cáo, qua 15 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, nhân dân trong tỉnh về vai trò của đội ngũ trí thức được nâng lên. Tỉnh đã từng bước đổi mới cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ trí thức được cống hiến, sáng tạo, phát triển... Tuy nhiên, cơ chế tuyển dụng, đãi ngộ, thu hút nhân tài chưa hấp dẫn. Việc tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội của đội ngũ trí thức còn hạn chế. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ ở một số lĩnh vực chưa phong phú…

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu