Thành lập Ban điều hành triển khai thỏa thuận hợp tác với FPT

THỨ SÁU, 17/09/2021 17:32:08

Tên đầy đủ của ban này là Ban điều hành triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giữa tỉnh và Công ty CP FPT giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Ban điều hành).

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng ký kết thỏa thuận hợp tác theo hình thức trực tuyến với Công ty CP FPT ngày 24.8.2021

Ban điều hành do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, 3 Phó Trưởng ban là các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng 37 thành viên thuộc các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Ban điều hành có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất các biện pháp, cơ chế, chính sách bảo đảm triển khai có hiệu quả các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số; chủ động tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Chỉ đạo, điều hành tổ chức triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Hải Dương với Công ty CP FPT về chuyển đổi số; xây dựng kế hoạch cho từng giai đoạn (2021-2023 và 2024-2025)…

Kinh phí hoạt động của Ban điều hành được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông, các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

HÀ KIÊN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu