Liên thông các phần mềm “một cửa” điện tử

THỨ NĂM, 07/12/2017 10:54:15

Các phần mềm sẽ được tích hợp lên cổng thông tin điện tử "một cửa" dùng chung tại địa chỉ: http://motcua.haiduong.org.vn.

Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa hoàn thiện giải pháp kỹ thuật kết nối các phần mềm “một cửa” điện tử của các sở, ban, ngành, UBND các cấp chưa thống nhất hiện nay liên thông được với nhau để thực hiện các dịch vụ hành chính công. Các phần mềm sẽ được tích hợp lên cổng thông tin điện tử "một cửa" dùng chung tại địa chỉ: http://motcua.haiduong.org.vn.

Hiện tại, ở cấp sở, ngành có 7 đơn vị sử dụng phần mềm "một cửa" điện tử do Sở TTTT xây dựng và đã được tích hợp lên cổng thông tin điện tử "một cửa" dùng chung. UBND cấp huyện, cấp xã đã có phần mềm "một cửa" điện tử nhưng do nhiều đơn vị khác nhau xây dựng nên chưa liên thông được với nhau.

Thời gian tới, Sở TTTT tiếp tục hướng dẫn các sở, ban, ngành còn lại triển khai áp dụng “một cửa” điện tử do sở xây dựng và thực hiện giải pháp kỹ thuật để tích hợp các phần mềm "một cửa" điện tử của UBND cấp huyện, cấp xã lên cổng thông tin điện tử "một cửa" dùng chung.
THÚY HÀ

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu