Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đóng góp vào sự phát triển bền vững của Hải Dương

THỨ BA, 29/11/2022 06:00:57

Nhiệm kỳ qua, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã làm tốt vai trò nòng cốt, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học-công nghệ trong và ngoài tỉnh, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Hải Dương.

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ XII
Là nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết rộng rãi, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ (KHCN) trong và ngoài tỉnh, nhiệm kỳ qua, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh (gọi tắt là Liên hiệp hội) đã thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát huy trí tuệ

Liên hiệp hội hiện có hơn 48.000 hội viên trực thuộc 24 hội thành viên, 15 hội viên tập thể, 1 trung tâm trực thuộc, tăng 2.602 người so với đầu nhiệm kỳ. Những năm qua, Liên hiệp hội và các hội thành viên thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, khuyến khích, động viên đội ngũ trí thức tự nguyện đi đầu trong việc truyền bá tri thức trong cộng đồng, áp dụng có hiệu quả tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Liên hiệp hội chú trọng phổ biến kiến thức KHCN thông qua bản tin, trang thông tin điện tử, tờ rơi, phát thanh truyền hình, hội thảo, hội nghị, tập huấn, nói chuyện chuyên đề. 5 năm qua, Liên hiệp hội tổ chức 2.910 buổi tập huấn kỹ thuật về nông nghiệp, nông thôn, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường cho 159.502 lượt người; 982 hội nghị, hội thảo cho 39.536 lượt người; 1.076 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho 85.715 học viên...

Tư vấn, phản biện và giám định xã hội được đánh giá là nhiệm vụ then chốt trong hoạt động. Trong 5 năm qua, Liên hiệp hội đã tham gia tư vấn hơn 3.725 vụ việc về các lĩnh vực pháp luật, giáo dục, xây dựng, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khoẻ; phản biện 52 chương trình, đề án về quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường... Hoạt động này ngày càng rõ nét, mang lại hiệu quả thiết thực, trở thành kênh thông tin tin cậy, giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND đưa ra các quyết sách quan trọng của tỉnh.

 Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh bảo vệ đề tài “Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của đội ngũ trí thức tỉnh Hải Dương”
Trong nghiên cứu khoa học, Liên hiệp hội tích cực đề xuất, triển khai thực hiện các đề tài, dự án, đề án. Nhiệm kỳ 2017-2022, Liên hiệp hội được giao triển khai, phối hợp triển khai 1.076 đề tài, dự án, đề án, chương trình, nhiệm vụ từ cấp cơ sở đến cấp nhà nước với tổng kinh phí trên 85,7 tỷ đồng. Nổi bật như đề tài đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020” và đề xuất giải pháp thực hiện giai đoạn 2021-2025; Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát triển bền vững Đảo Cò - Chi Lăng Nam; Thực trạng và giải pháp xử lý môi trường trong chăn nuôi ở Hải Dương...

Liên hiệp hội đã tổ chức các diễn đàn, hội thi, giải thưởng về KHCN bổ ích, thu hút nhiều thành phần tham gia. Tổ chức thành công Giải thưởng KHCN Côn Sơn Hải Dương lần thứ V (năm 2021) với 36 công trình tham gia. Đây là giải thưởng cao nhất về lĩnh vực KHCN ở Hải Dương. Vận động các tác giả tham gia Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam (VIFOTEC). Kết quả có 5 công trình đoạt giải, gồm 2 giải ba, 3 giải khuyến khích. Tổ chức thành công Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh lần thứ XI (2018-2019) và lần thứ XII (2020-2021). Liên hiệp hội cũng đã phối hợp tổ chức thành công 5 Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng.

Các giải thưởng, hội thi, cuộc thi đã khích lệ, động viên tinh thần sáng tạo trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật của toàn dân, tôn vinh sự sáng tạo của các cá nhân, trí thức KHCN, góp phần tạo nên phong trào thi đua lao động sáng tạo. Nhiều công trình, giải pháp đã và đang được áp dụng trong thực tiễn, mang lại lợi ích kinh tế - xã hội.

Nâng cao chất lượng hoạt động

Đạt được kết quả trên do những năm qua tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên hiệp hội luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác hội và hoạt động KHCN; tranh thủ sự ủng hộ của các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, triển khai sâu rộng các hoạt động vào cuộc sống...

Trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0, công cuộc đổi mới công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc phát huy vai trò của đội ngũ trí thức Liên hiệp hội càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nhiệm kỳ tới, Liên hiệp hội phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra, xứng đáng trở thành tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức, đóng góp cho sự phát triển bền vững của tỉnh; vận động, kết nạp thêm từ 2-3 đơn vị thành viên…

Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh bảo vệ đề tài “Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của đội ngũ trí thức tỉnh Hải Dương”
Liên hiệp hội sẽ phối hợp đẩy mạnh công tác nghiên cứu cụ thể hóa và đánh giá tổng kết thực hiện các hoạt động. Tiếp tục củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, chuyên nghiệp và hiệu quả. Các hội thành viên, hội viên tập thể kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ và bảo đảm hoạt động hiệu quả. Phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức KHCN.

Liên hiệp hội và các hội, đơn vị thành viên thường xuyên đẩy mạnh việc phổ biến kiến thức khoa học-kỹ thuật, đưa KHCN đến với các tầng lớp nhân dân. Chú trọng tuyên truyền kết quả, mô hình điển hình trong hoạt động khoa học, kỹ thuật, các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động tập hợp trí thức nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và giải pháp thực hiện để tham mưu, đề xuất với tỉnh trong quá trình xây dựng chủ trương, chính sách lớn và các dự án quan trọng, đặc biệt là chủ trương về phát triển KHCN và chính sách đối với trí thức. 

Xây dựng và phát triển Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh không chỉ là trách nhiệm và bổn phận của đội ngũ trí thức KHCN mà còn là trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền và các đoàn thể trong hệ thống chính trị nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, trong đó quan điểm phát triển xuyên suốt, bao trùm nghị quyết là “Tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo để phát triển bứt phá, bền vững, nâng tầm vị thế Hải Dương”.
                                                                                                                                                                                                     NGUYỄN VĂN THÔNG
Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu