Vi phạm giao thông, không ký biên bản có bị xử lý?

THỨ BẢY, 07/10/2017 04:33:45

Hỏi: Tôi vi phạm pháp luật giao thông khi đang lái xe trên đường. Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vụ việc. Khi đọc biên bản, tôi thấy có nội dung không đúng nên tôi không ký biên bản. Xin hỏi việc tôi không ký biên bản có bị xử lý gì không?


NGUYỄN VĂN AN (Ninh Giang)

Trả lời: Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định: Khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản. Trừ trường hợp xử phạt không lập biên bản được quy định tại khoản 1 điều 56 của luật này.

Nếu người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không có mặt tại nơi vi phạm, hoặc cố tình trốn tránh, hoặc vì lý do khách quan mà không ký vào biên bản, khi đó biên bản phải có chữ ký của đại diện chính quyền cơ sở nơi xảy ra vi phạm hoặc của hai người chứng kiến.

Biên bản vi phạm hành chính phải được lập thành ít nhất hai bản, được người lập biên bản và bên vi phạm ký. Nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì họ cùng phải ký vào biên bản.

Nếu người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại từ chối ký thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản. Biên bản lập xong sẽ được giao cho phía vi phạm một bản.

Nếu vi phạm mà không chịu ký vào biên bản thì bạn vẫn có thể bị xử phạt. Trường hợp này cảnh sát giao thông có thể yêu cầu đại diện chính quyền hoặc hai người chứng kiến ký vào biên bản.

  • Từ khóa

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu