Đất chưa có "sổ đỏ" có được bồi thường khi thu hồi làm dự án?

THỨ TƯ, 07/03/2018 05:09:05

Hỏi: Gia đình tôi có thửa đất khoảng 1.500 m2 nằm trong diện bị thu hồi làm dự án.

Đây là đất từ thời bố mẹ tôi tự khai hoang sản xuất nông nghiệp từ năm 1980 đến nay, sử dụng ổn định, có bờ thửa không ai tranh chấp, chưa có giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất. Tôi nghe nói chủ đầu tư sẽ hỗ trợ tiền cho các hộ bị thu hồi đất. Vậy, trường hợp của gia đình tôi có được bồi thường theo giá đất nông nghiệp không?
NGUYỄN VĂN A.(Chí Linh)
Trả lời: Tại khoản 1 điều 75 của Luật Đất đai năm 2013 đã quy định: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hằng năm, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều 77 của Luật Đất đai thì được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Do đó, trường hợp gia đình bạn không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1, 2 và 3 điều 100 của Luật Đất đai và điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP) mà đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại các điều 101, 102 của Luật Đất đai, các điều 20, 22, 23, 25, 27 và 28 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì khi Nhà nước thu hồi đất được bồi thường về đất theo quy định tại điều 13 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.

Việc xác định loại đất để bồi thường thực hiện theo quy định tại điều 11 của Luật Đất đai và điều 3 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP).

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu