Cán bộ cơ sở đã nghỉ hưu có được hưởng chế độ thù lao?

THỨ BA, 07/11/2017 11:10:00

Hỏi: Chúng tôi là Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã nhiệm kỳ 2015-2020. Trước đó, chúng tôi đều đã được UBND tỉnh quyết định cho nghỉ việc vào các năm 1988, 1993 vì lý do già yếu và nghỉ mất sức.

Được biết, từ năm 1993 trở về trước UBND tỉnh chưa có văn bản nào cho cán bộ cơ sở nghỉ hưu mà chỉ có quyết định già yếu cho nghỉ việc. Nhưng ngày 24.12.2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh. Vậy chúng tôi có được hưởng chế độ theo quyết định này không?

Nguyễn Xuân Niệm (thôn Đầu, xã Hợp Tiến), Nguyễn Văn Sính (thôn Thượng Dương, xã Nam Trung), Trần Đức Thuận (thôn Đột Trên, xã Nam Tân, cùng huyện Nam Sách)

Trả lời: Vấn đề bạn đọc hỏi, Sở Nội vụ trả lời như sau:  Căn cứ Quyết định số 130-CP ngày 20.6.1975 của Hội đồng Chính phủ bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã; Quyết định số 111-HĐBT ngày 13.10.1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường; đồng thời theo các văn bản, tài liệu được cung cấp thì các ông Nguyễn Xuân Niệm và Nguyễn Văn Sính là cán bộ xã "già yếu nghỉ việc".

Tại thời điểm Luật Bảo hiểm xã hội chưa ban hành thì cán bộ xã thuộc đối tượng theo Quyết định số 130 của Hội đồng Chính phủ quy định, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đủ điều kiện thì được hưởng chế độ "già yếu nghỉ việc", được trợ cấp hằng tháng tương tự như nghỉ hưu trí hiện nay.

Như vậy, nếu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các xã Hợp Tiến, Nam Trung được cơ quan có thẩm quyền công nhận là hội có tính chất đặc thù thì các ông Nguyễn Xuân Niệm và Nguyễn Văn Sính đủ điều kiện được hưởng chế độ thù lao theo quy định tại Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 24.12.2016 của UBND tỉnh.

Riêng ông Trần Đức Thuận theo nội dung đơn là được nghỉ theo chế độ mất sức lao động, không phải là người nghỉ hưu nên không thuộc đối tượng được hưởng chế độ thù lao theo Quyết định số 41 của UBND tỉnh. Trường hợp của ông Thuận được hưởng chế độ chính sách theo quy định tại khoản 2 điều 7 Thông tư số 03/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 16.4.2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21.4.2010 của Chính phủ và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13.4. 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu