Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

THỨ NĂM, 14/10/2021 06:34:33

Việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng không phải mới diễn ra những năm gần đây. Ngay từ khi ra đời, Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng đi đôi với củng cố, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng.

Tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta...”.

Việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng không phải mới diễn ra những năm gần đây. Ngay từ khi ra đời, Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng đi đôi với củng cố, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng. Đặc biệt, liên tiếp trong 3 khóa (XI, XII, XIII), ngay sau khi kiện toàn xong về tổ chức, nhân sự cho nhiệm kỳ mới, công việc Trung ương quan tâm đầu tiên là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.     

Từ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), cuộc đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, tiêu cực được đẩy mạnh, hầu như không còn vùng cấm và không còn ngoại lệ. Chỉ riêng trong nhiệm kỳ XII, đã có 87.210 đảng viên bị thi hành kỷ luật (tăng 18% so với nhiệm kỳ XI). Ở các địa phương, hơn 25.000 đảng viên bị kỷ luật vì suy thoái phẩm chất đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" (chiếm 0,5% tổng số đảng viên trong toàn Đảng). Theo số liệu từ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, trong nhiệm kỳ XII, có 127 vụ án, 91 vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã được xử lý; hơn 5.200 cán bộ, đảng viên bị xử lý theo pháp luật, tăng 18,5% so với nhiệm kỳ XI. Có lẽ, chưa bao giờ có một số lượng lớn cán bộ đảng viên, cán bộ cấp cao, bất kể là đương chức hay đã về hưu bị xử lý kỷ luật nhiều như vậy. Kết quả đó không chỉ có tác dụng rất lớn trong răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa tiêu cực mà còn củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ.  

Công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng vừa qua đã tạo niềm tin lớn cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Trong nhiệm kỳ XIII này, tinh thần đó chắc chắn sẽ tiếp tục được thể hiện quyết liệt hơn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh đây là "công việc khó, phức tạp vì nó là công tác con người, dễ động chạm đến danh dự, lợi ích quan hệ của con người. Khó nhưng không thể không làm vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ". Đại hội XIII của Đảng đã đề ra những nhiệm vụ cơ bản để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện; trong đó khẳng định tiếp tục kiên trì, kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, những nội dung trình Hội nghị Trung ương  4 vừa qua là những vấn đề rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bao gồm cả việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trước hết cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nêu gương, bảo đảm nói đi đôi với làm. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng mà trọng tâm là công tác tổ chức cán bộ; chọn đúng người, bố trí đúng việc, đánh giá đúng thực chất và ngày càng hoàn thiện, bảo đảm chính sách cán bộ. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao quản lý báo chí, mạng xã hội, nhằm tạo ra môi trường thông tin trong sạch, lành mạnh; nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc, xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng, ngăn ngừa thoái hóa, biến chất, “phai màu”, “đổi màu” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng công khai, minh bạch; giáo dục cán bộ, đảng viên luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, không dao động trước những cám dỗ, khó khăn và thử thách...
 
HOÀNG QUÝ

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu