Xây dựng người Hải Dương văn minh, hiếu học và khát vọng vươn lên

THỨ SÁU, 10/09/2021 08:17:08

Đó là 1 trong 4 nhiệm vụ trong Chương trình phát huy giá trị văn hóa xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 vừa được Tỉnh ủy ban hành.

Để thực hiện nhiệm vụ này, tỉnh sẽ xây dựng những tiêu chí cơ bản về những giá trị cốt lõi, nét đặc trưng về con người xứ Đông - Hải Dương; kiên trì mục tiêu xây dựng người Hải Dương văn minh, hiếu học và khát vọng vươn lên phát triển toàn diện, hình thành hệ giá trị văn hóa của người Hải Dương phù hợp với xu thế thời đại; bồi dưỡng lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tinh thần hiếu học cùng ý chí, khát vọng vươn lên; nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa; phát huy hiệu quả quy ước, hương ước, giá trị văn hóa truyền thống. 

Chương trình phát huy giá trị văn hóa xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 xác định một số chỉ tiêu cụ thể là hằng năm có 90% số gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 90% số làng, khu dân cư đạt danh hiệu "Làng, khu dân cư văn hóa"; 85% số cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Đến năm 2025, tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp 100 di tích; lập hồ sơ xếp hạng 35 - 40 di tích; có từ 3 - 5 di sản được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đến năm 2025, đón, phục vụ 6,2 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 2,5 triệu lượt khách quốc tế... Giai đoạn 2025 - 2030, xây dựng Khu liên hợp văn hóa - thể thao tỉnh.

Chương trình cũng xác định 5 giải pháp trọng tâm để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu