Mọi sự xuyên tạc của kẻ xấu đều không có giá trị

THỨ BẢY, 05/10/2019 06:43:20

Ngày 23.9.2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định số 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Lợi dụng tình hình dư luận xã hội đang bức xúc về tệ nạn tham nhũng, suy thoái của một số cán bộ, đảng viên, kẻ xấu lập tức xuyên tạc trên các phương tiện truyền thông quốc tế, blog hải ngoại, mạng xã hội quy chụp mọi khuyết điểm, sai lầm, tiêu cực trong các lĩnh vực của đời sống xã hội là do Đảng độc quyền.

Chúng xuyên tạc quy định này là cơ hội để thanh trừng nội bộ, loại trừ phe nhóm, để hủy diệt đối với những người có khả năng tranh giành quyền lực và quy kết sự độc quyền quá lâu, thiếu minh bạch trong một thời gian dài nên dẫn tới tình trạng tha hóa đạo đức của cán bộ lãnh đạo. Chúng suy diễn do không có đối trọng quyền lực, không có giám sát, kiểm soát một cách độc lập, khách quan, thì Đại hội XIII sắp tới, Việt Nam cứ trượt dài theo con đường cũ, ngày càng mất niềm tin, rối loạn xã hội. Chỉ có bỏ độc quyền lãnh đạo mới có thể chấm dứt nạn đảng viên tha hóa…

Khẳng định từ khi Đảng ra đời và phát triển, nhất là những thời khắc khó khăn và những bước chuyển của cách mạng, không tránh khỏi có một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái, biến chất, bị cám dỗ bởi lợi ích vật chất, không làm tròn trách nhiệm của mình trước Đảng, trước dân. Vì vậy, trong quá trình đấu tranh, xây dựng và chỉnh đốn, Đảng ta thẳng thắn nhận rõ khuyết điểm của mình và công khai thông tin số cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất; xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đảng cần, dân mong những người thật sự có tài, có đức và uy tín, xứng đáng có mặt trong bộ máy công quyền, thực sự là người đại diện cho quyền lực mà nhân dân trao gửi. Đảng đã ban hành quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền là hết sức cần thiết, thể hiện rõ quyết tâm của Bộ Chính trị, của Trung ương trong ngăn chặn tiêu cực, chạy chức, chạy quyền trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Quy định này là hồi chuông cảnh tỉnh cho mọi cán bộ, đảng viên tự soi rọi lại mình, đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu đi đầu và phòng ngừa những tiêu cực trong công tác cán bộ.

Gần 90 năm qua, Đảng ta luôn đồng hành cùng dân tộc, lãnh đạo nhân dân ta đánh đuổi thực dân Pháp, đế quốc Mỹ giành độc lập, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, vị thế của nước ta ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Từ cương lĩnh đến hành động thực tiễn, Đảng luôn vì bảo vệ và phục vụ lợi ích cho toàn thể nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Qua thực tiễn hoạt động, Đảng đã khẳng định được năng lực và được nhân dân tín nhiệm, suy tôn giữ vai trò đại diện gánh sứ mệnh lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Tương lai, vận mệnh đất nước, dân tộc Việt Nam chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo mà không cần sự can thiệp của bất cứ thế lực nào. Mọi sự xuyên tạc của kẻ xấu đều không có giá trị.
PHÙNG VĂN HẠNH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu