Thơ

Viết cho ai?(*)

THỨ BA, 21/06/2022 10:12:40

Viết cho ai?
Viết để làm gì?...
Một câu hỏi luôn trở trăn những người cầm bút
Vì hạnh phúc, tự do, vì thịnh cường Dân - Nước
Luôn mài sắc ngọn bút tay cầm
                                      cùng mắt sáng, lòng trong.

21.6.2022
(*) Lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các nhà báo

HÀ CỪ