Thơ

Thăm mộ thầy Chu An

CHỦ NHẬT, 22/05/2022 08:46:07

Mộ thầy Chu An (1)
Nằm trên núi Phượng Hoàng (2)
Mấy trăm năm ngọn tuệ đăng tỏa sáng
Thế sự xoay vần mưa nắng

Dốc cao lên mỗi bậc đá bậc sầu
Nhớ chuyện xưa thuở vương triều xã tắc
Quan thì tham việc con dân bỏ mặc
Nỗi đau này tựa dao cắt thầy ơi!

Thất trảm sớ dâng vua (3) không ngó tới
Cởi áo mũ về, nước mắt chẳng nguôi ngoai
Đất nước hiền tài
Ai người trọng dụng?...

Trước mộ thầy chúng con xin cúi đầu bái vọng
Có rừng xanh và suối trong này chứng giám
Lòng biết ơn với bao niềm thương cảm
Một người thầy, một nhân cách lớn lao.

------------
(1) Chu Văn An nguyên tên là Chu An (1292-1370)
(2) Núi Phượng Hoàng thuộc TP Chí Linh 
(3) Thất trảm sớ xin chém 7 gian thần gửi đến vua Trần Dụ Tông (1328-1361)

NGUYỄN QUỐC THỤY