Thơ

Phút giây cùng cháu

Phút giây cùng cháu

Cháu lẫm chẫm bước vào/Cất tiếng: Nội... ơi nội!/Ông nghe lòng mở hội/Bồng cháu nhấc lên cao