Tác giả - tác phẩm

Tiểu thuyết “Hừng đông”: Tư liệu quý về nhà cách mạng tiền bối Phan Đăng Lưu

Tiểu thuyết “Hừng đông”: Tư liệu quý về nhà cách mạng tiền bối Phan Đăng Lưu

Hừng đông” là cuốn tiểu thuyết tư liệu về nhà cách mạng tiền bối Phan Đăng Lưu - một trí thức tiêu biểu xuất sắc của Đảng và nhân dân ta.