Dành cho người yêu thơ

Tìm

THỨ BA, 19/06/2018 06:27:32
Người đang sống có nhà cao nhà thấp
Người khuất đi rồi cũng mộ thấp mộ cao
Khát vọng thế nhân thổi ước mơ vào cổ tích
Sự công bằng tìm cả chốn hư vô!
 HƯƠNG THỦY