Chuyện làng báo, làng văn

Trời sinh ra bác Xuân Thiều

Trời sinh ra bác Xuân Thiều

"Trời sinh ra bác Xuân Thiều/Nơi nào mở trại cũng điều bác đi"...