Thứ Ba, 29.11.2022 - 07:56:45

Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đóng góp vào sự phát triển bền vững của tỉnh

Nhiệm kỳ qua, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã làm tốt vai trò nòng cốt, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học-công nghệ trong và ngoài tỉnh, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Hải Dương.