Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng họp Ban Bí thư kỷ luật cán bộ

Ngày 26.5.2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật 2 đồng chí,

Tin mới nhất