Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực văn hóa

Người được phân công giám định tư pháp có trách nhiệm tiếp nhận nội dung trưng cầu giám định, tổ chức thực hiện giám định, kết luận về các nội dung giám định...

Tin mới nhất