Tăng thêm 7,19% trợ cấp hằng tháng với quân nhân, người làm công tác cơ yếu

Thông tư 106/2019/TT hướng dẫn điều chỉnh tăng thêm 7,19% trợ cấp hằng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 6.2019.

Tin mới nhất