Những điểm mới về rà soát, tìm người nhận con nuôi

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 24/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21.3.2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi.

Tin mới nhất