Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2022 có gì đáng chú ý?

Tại Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, Thường trực HĐND tỉnh đã trình HĐND tỉnh Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2022.

Tin mới nhất