Giải phóng mặt bằng đúng tiến độ là công việc đột phá của Thành ủy Hải Dương

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương đã đăng ký với Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm vụ đột phá, sáng tạo năm 2023 là “Tiếp tục phấn đấu giải phóng mặt bằng đúng tiến độ”.

Tin mới nhất

Xây dựng Đảng - chính quyền

Bước chuyển mới trong cải cách hành chính ở Gia Lộc

Bước chuyển mới trong cải cách hành chính ở Gia Lộc

Từ năm 2022, huyện Gia Lộc đã đầu tư trên 12,5 tỷ đồng xây dựng 7 nhà tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế "một cửa". Kết quả bước đầu đã tạo thuận lợi, góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính của huyện.

Làm theo gương Bác

Văn hóa soi đường cho sự phát triển và tiến bộ của xã hội

Văn hóa soi đường cho sự phát triển và tiến bộ của xã hội

Luận điểm "văn hóa soi đường cho sự phát triển và tiến bộ của xã hội" của Hồ Chủ tịch thể hiện tầm nhìn vượt thời đại khi nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của văn hóa trong sự phát triển của mỗi quốc gia.