[Audio] Chuyển biến mới trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Hải Dương có nhiều chuyển biến tích cực.

Tin mới nhất