Thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể thao huyện Nam Sách năm 2023

UBND huyện Nam Sách thông báo tuyển dụng đối với viên chức của Trung tâm Văn hoá - Thông tin - thể thao huyện Nam Sách năm 2023, cụ thể như sau:

Tin mới nhất