Các bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức từ 1.7.2022

Sẽ có tất cả 5 bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ, áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng sĩ quan.

Tin mới nhất