Cho phép một số cơ sở sản xuất đặc biệt hoạt động ca 3

Đó là nội dung tại Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết các vướng mắc khi thực hiện Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 8.4.2020 của UBND tỉnh.

Tin mới nhất