Các biện pháp phòng và diệt chuột

Hiện nay, nông dân trong tỉnh đang chuẩn bị bước vào sản xuất vụ chiêm xuân. Từ lúc đổ ải đến khi gieo cấy là thời điểm diệt chuột hiệu quả nhất.

Tin mới nhất