Chủ tịch Hội Khuyến học nhiệt tình, trách nhiệm

Mười lăm năm hết mình với công tác khuyến học, khuyến tài, bà Tô Tuyết Mai (71 tuổi), Chủ tịch Hội Khuyến học xã Kim Anh (Kim Thành) luôn lấy cơ sở làm trọng tâm phát triển.

Tin mới nhất