Quỹ Khuyến học tăng 13,4 tỷ đồng 

Đến nay, tổng Quỹ Khuyến học toàn tỉnh đạt 106,2 tỷ đồng, tăng 13,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018.

Tin mới nhất