Hội viên khuyến học toàn tỉnh chiếm gần 28% số dân

​Năm 2018, toàn tỉnh có 2.785 chi hội khuyến học (tăng 29 chi hội so với năm 2017) và 1.404 đơn vị khuyến học (tăng 43 đơn vị), với tổng số 502.825 hội viên (tăng 50.369 hội viên, chiếm 27,8% số dân).

Tin mới nhất