Việc thu tiền trông ô tô vào tham quan đền Bia, đền Sượt đã đúng giá quy định

Việc thu tiền trông giữ ô tô tham quan đền Bia, đền Sượt đã được chấn chỉnh.

Tin mới nhất