Bộ Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ra Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường.

Tin mới nhất