Đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh: Giáo dục bằng kỷ luật

Làm tốt công tác khen thưởng và kỷ luật học sinh sẽ góp phần tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh, hoàn thiện nhân cách, phẩm chất tốt nhất cho học sinh và từng bước xây dựng trường học hạnh phúc.

Tin mới nhất