Trong đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2019: Nhiều thay đổi so với năm trước

THỨ SÁU, 22/11/2019 14:16:06

Đảng bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ phải có 100% số tổ chức đảng trực thuộc được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có từ 50% được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...


Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Thanh Miện trao đổi, quán triệt những điểm thay đổi trong đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm nay
Ngày 19.11, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 10-HD/TU về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Hướng dẫn này thay thế và có một số điểm thay đổi so với Hướng dẫn số 09-HD/TU ngày 13.11.2018 của BTV Tỉnh ủy.

Giảm chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại

Theo hướng dẫn, các chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng đều giảm (chủ thể cấp dưới và ngang cấp) và được quy định chi tiết hơn so với trước đây.

Cụ thể, BTV các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy gửi báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị theo tiêu chí đánh giá, bản kết quả tự đánh giá về Ban Tổ chức Tỉnh ủy để tổng hợp, thẩm định kết quả tự đánh giá, đề xuất mức chất lượng. Sau đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ gửi văn bản xin ý kiến các chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại mức chất lượng, gồm: Đối với đảng bộ huyện, thành phố, thị xã là các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh, BTV các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh. Đối với Đảng bộ Công an tỉnh, Đảng bộ Quân sự tỉnh là các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh. Đối với Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh là các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, BTV Liên đoàn Lao động tỉnh, BTV Tỉnh đoàn, BTV Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Cấp ủy các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng (chi bộ nơi không có chi ủy) gửi báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị theo tiêu chí đánh giá, bản kết quả tự đánh giá về Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện để tổng hợp, thẩm định kết quả tự đánh giá, đề xuất mức chất lượng. Sau đó, Ban Tổ chức của cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy gửi văn bản để các chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại mức chất lượng, gồm: Đối với TCCS đảng trực thuộc cấp ủy cấp huyện là các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp huyện, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND cấp huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và BTV các đoàn thể chính trị-xã hội cấp huyện. Đối với các TCCS đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Quân sự tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh là các ban xây dựng đảng của cấp ủy, văn phòng cấp ủy cấp trên cơ sở.

Đối với các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở, chi ủy, đảng ủy (chi bộ trực thuộc đảng ủy nơi không có chi ủy) gửi báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị theo tiêu chí đánh giá, bản kết quả tự đánh giá về bộ phận giúp việc đảng ủy cơ sở để tổ chức lấy ý kiến của các chủ thể tham gia đánh giá, đề xuất mức chất lượng cho từng chi bộ, đảng bộ bộ phận. Đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở xã, phường, thị trấn là Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ. Đối với các đảng ủy bộ phận, chi ủy (chi bộ) ở cơ quan, đơn vị khác là tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị cùng cấp.

Hướng dẫn số 10-HD/TU cũng quy định chi tiết các chủ thể tham gia, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý...

Thay đổi khung tiêu chuẩn chất lượng

Theo hướng dẫn của BTV Tỉnh ủy, khung tiêu chuẩn các mức chất lượng tổ chức đảng và đảng viên thay đổi so với Hướng dẫn số 09-HD/TU, một số tiêu chuẩn quay trở lại quy định trước năm 2018. Cụ thể, đảng bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải có 100% số tổ chức đảng trực thuộc được xếp loại chất lượng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có từ 80% được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đối với chi bộ (chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải có 100% số đảng viên được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có từ 80% được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đảng bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ phải có 100% số tổ chức đảng trực thuộc được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có từ 50% được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đối với chi bộ phải có 100% số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có từ 50% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ thì các tiêu chí đều đánh giá đạt cấp độ trung bình trở lên và không bị xử lý kỷ luật (trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật nhưng tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả).

Đảng bộ (chi bộ) không hoàn thành nhiệm vụ là đảng bộ (chi bộ) không đạt mức hoàn thành nhiệm vụ hoặc thuộc một trong các trường hợp sau: Chỉ hoàn thành dưới 50% số chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được cấp có thẩm quyền giao (trừ trường hợp bất khả kháng) hoặc các chương trình, kế hoạch về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của đảng bộ ở mức kém. Có từ 2 tổ chức (MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội) cùng cấp xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Tổ chức đảng bị xử lý kỷ luật. Đảng bộ có trên 20% số tổ chức đảng trực thuộc xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, chi bộ có trên 20% số đảng viên xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.
 
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu