Thanh Miện: 8 xã hoàn thành "nhất thể hóa" ở cấp thôn

THỨ BA, 14/11/2017 08:07:00

Hiện nay, huyện Thanh Miện có 78 trong tổng số 92 thôn có bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, chiếm 84,7%.

8 xã có 100% số thôn, khu dân cư có bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn là Ngô Quyền, Lê Hồng, Tứ Cường, Cao Thắng, Ngũ Hùng, Thanh Giang, Diên Hồng và Tiền Phong. Các địa phương thực hiện "nhất thể hóa" bước đầu có hiệu quả và giúp tinh gọn bộ máy.

Việc thực hiện "nhất thể hóa" được thực hiện theo Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016 - 2020". Huyện phấn đấu đến năm 2020 có 100% số thôn, khu dân cư thực hiện "nhất thể hóa".
TRẦN HIỀN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu