Nhận thức sâu sắc thêm bản chất, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội

THỨ NĂM, 19/05/2022 14:30:50

Nhiều cán bộ, đảng viên trong tỉnh bày tỏ tâm đắc với cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.


Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đặng Thị Mai cùng một số giảng viên trong trường thảo luận về cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Với nội dung sâu sắc, cách trình bày mạch lạc, dễ hiểu, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã góp phần làm giàu thêm tư duy lý luận của Đảng, đồng thời hệ thống lại nhiều vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Đó là cảm nhận của ông Lương Anh Tế, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khi đọc cuốn sách này. Theo ông Tế, cuốn sách giúp người đọc nhận thức sâu sắc thêm bản chất, giá trị cốt lõi của CNXH trên các phương diện chính trị, kinh tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đây cũng là tài liệu quý phục vụ công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra nhiều câu hỏi lớn và từng bước lý giải từng câu hỏi đó bằng những lập luận sắc bén, bằng trí tuệ và sự kiên định của người chiến sĩ cộng sản. Cuốn sách thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán, kiên định và sự phát triển sáng tạo, hoàn thiện tư duy lý luận, nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn; về mục tiêu, định hướng và giải pháp xây dựng đất nước trong bối cảnh mới; giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, nắm vững, phấn đấu thực hiện thành công CNXH ở Việt Nam", ông Tế nói.

Hiện Trường Chính trị tỉnh đang triển khai cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, trong đó có tập trung phân tích, làm rõ những nội dung được thể hiện trong cuốn sách. Các khoa cũng tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm thảo luận, thống nhất từng nội dung, kịp thời bổ sung những điểm mới trong cuốn sách vào bài giảng tất cả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

Cô Đặng Thị Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh  rất tâm đắc với quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đề cập trong cuốn sách. Cô Mai cho biết: "Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục bổ sung thêm "liều thuốc" đặc dụng để phòng và chống căn bệnh suy thoái đạo đức, lối sống, "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay. Đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường đang tập trung nghiên cứu, tích hợp các nội dung tác phẩm vào trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị".

Thường xuyên theo dõi, nghiên cứu những bài viết của  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Thế Tại, đảng viên 40 năm tuổi Đảng ở khu 11, phường Tân Bình (TP Hải Dương) cho biết mỗi bài viết trong cuốn sách giúp cán bộ, đảng viên và người dân thêm vững tin, vượt qua khó khăn, thử thách để thực hiện khát vọng CNXH ở Việt Nam. Cuốn sách đã góp phần bẻ gãy những luận điệu xuyên tạc về CNXH. "Tôi rất tâm đắc với 2 nội dung trong cuốn sách mà Tổng Bí thư đã khẳng định. Đó là phải coi trọng và phát triển văn hóa trong quá trình xây dựng đất nước và phải quan tâm công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tổng Bí thư khẳng định: “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội” và “văn hóa còn thì dân tộc còn”, văn hóa “thực sự là “nền tảng tinh thần”, “động lực phát triển” và “soi đường cho quốc dân đi”... Phần nói về ngoại giao, cuốn sách như cuốn cẩm nang đa năng cho công tác đối ngoại, không chỉ những người trong ngành ngoại giao mà cho toàn dân vì Đảng ta rất coi trọng công tác ngoại giao nhân dân, coi đây là mặt trận phát huy sức mạnh toàn dân tộc, nhất là trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường hiện nay", ông Tại chia sẻ thêm. 

Đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam" theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là dịp để các cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về con đường đi lên CNXH. Từ đó đề ra các chương trình hành động phù hợp tình hình thực tế của đơn vị, địa phương bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, theo phương châm "5 rõ".
 
Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản. Cuốn sách tuyển chọn 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ khi chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến nay. Nội dung xuyên suốt 29 bài viết là sự phân tích biện chứng, lý giải thấu đáo những câu hỏi lớn về CNXH và con đường lên CNXH ở Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

HOÀNG BIÊN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu