Ngành nội vụ tích cực tham mưu hoàn thành nhiều việc khó

THỨ HAI, 20/01/2020 23:03:34

Năm 2020, toàn ngành nội vụ trong tỉnh quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện đúng các quy định về quản lý biên chế, tinh giản biên chế...


Đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ

Năm 2019, thực hiện phương châm hành động: “Tăng tốc, bứt phá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin", ngành nội vụ toàn tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và cấp huyện tham mưu với tỉnh hoàn thành khối lượng công việc khá lớn.

Từ cuối năm 2018, ngành đã tập trung tham mưu cho tỉnh triển khai và sớm hoàn thành việc sắp xếp 315 thôn, khu dân cư (KDC), giảm từ 1.469 thôn, KDC xuống còn 1.334 thôn, KDC. Đây cũng là tiền đề để ngành tiếp tục tham mưu với tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt chủ trương của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

Theo đó, Hải Dương cùng với Thanh Hóa là 2tỉnh đầu tiên của cả nước được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về sắp xếp, nhập 55 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 25 đơn vị, giảm 30 đơn vị, gắn với việc nâng cấp các đô thị. Ngành phối hợp chặt chẽ với ngành tổ chức xây dựng Đảng tham mưu thực hiện tốt Đề án 01 của Tỉnh ủy về “Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016 - 2020”. Đến nay, toàn tỉnh đã giảm trên 5.500 người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở (đạt 28,9%); bố trí 66,8% số bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, KDC. Tích cực tham mưu với UBND tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh vào hoạt động... 

Trong năm, Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu, hoàn thành việc sáp nhập, hợp nhất 82 đơn vị sự nghiệp, giảm 42 đơn vị, nâng tổng số lên 193 đơn vị sự nghiệp công lập đã sáp nhập, giảm 110 đơn vị, đạt 10,02%. Trong năm, đã tinh giản 300 chỉ tiêu biên chế công chức, đạt 11,1%, giảm 4.181 chỉ tiêu biên chế viên chức, đạt 12,1% so với năm 2015. Đặc biệt, sở kịp thời tham mưu và sớm hoàn thành tổ chức xét tuyển đặc cách cho 1.934 giáo viên. 

Năm 2020, toàn ngành nội vụ trong tỉnh quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện đúng các quy định về quản lý biên chế, tinh giản biên chế, tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường quản lý, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các biểu hiện vi phạm đạo đức công vụ...

PHẠM MẠNH HÙNG, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu