Hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ giữa nhiệm kỳ trong tháng 12.2018

THỨ NĂM, 06/12/2018 18:34:43

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu, việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ giữa nhiệm kỳ tiến hành ngay sau khi kiểm điểm cuối năm 2018, hoàn thành trong tháng 12.2018.

Ngày 5.12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh; Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức lấy phiếu tín nhiệm (LPTN) cán bộ giữa nhiệm kỳ (2015-2020; 2016-2021) ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Đối tượng, nội dung, phương pháp thực hiện LPTN được thực hiện theo Hướng dẫn số 07-HD/TU ngày 3.12.2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc LPTN đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội theo Quy định số 262-QĐ/TW, ngày 8.10.2014 của Bộ Chính trị. Việc LPTN đối với các chức danh do HĐND các cấp bầu hoặc phê chuẩn thực hiện vào kỳ họp HĐND cuối năm 2018. LPTN đối với Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy các cấp được tiến hành sau khi lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND các cấp bầu hoặc phê chuẩn và sau khi tiến hành kiểm điểm, đánh giá cán bộ cuối năm 2018, hoàn thành trong tháng 12.2018. LPTN đối với các chức danh cán bộ khác tiến hành ngay sau khi kiểm điểm cuối năm 2018, hoàn thành trong tháng 12.2018.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện LPTN, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn cấp dưới thực hiện LPTN và tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả LPTN đối với các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trước ngày 15.1.2019. Khi tiến hành tổ chức hội nghị LPTN đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý phải mời đại diện lãnh đạo, chuyên viên các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy để theo dõi, hướng dẫn thực hiện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy giúp tổng hợp kết quả LPTN đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng thời chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện ở các địa phương, cơ quan, đơn vị để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
HN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu