Đánh giá đúng kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

THỨ SÁU, 14/05/2021 13:43:12

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu việc sơ kết thực hiện nghị quyết phải trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, phản ánh đúng sự thật, đánh giá thực sự khách quan, trung thực, toàn diện, sâu sắc...

Đó là một trong những yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong kế hoạch sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30.10.2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu việc sơ kết thực hiện nghị quyết phải trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, phản ánh đúng sự thật, đánh giá thực sự khách quan, trung thực, toàn diện, sâu sắc; đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp chung và giải pháp đột phá để tiếp tục thực hiện các nội dung trong nghị quyết.  

Ở cấp tỉnh, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ hoàn thiện báo cáo gửi về Ban Tổ chức Trung ương theo yêu cầu. Các ban cán sự, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể xây dựng báo cáo sơ kết, thông qua hội nghị cán bộ chủ chốt của cơ quan, đơn vị và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Cấp ủy cấp huyện, cấp cơ sở tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ để thông báo báo cáo và báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Cấp cơ sở hoàn thành việc sơ kết trước ngày 20.5; cấp huyện, sở, ngành hoàn thành trước 25.5; cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 5.6.2021.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. 

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu