Làm rõ vì sao quyết liệt chỉ đạo mà chỉ số cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư vẫn giảm

THỨ HAI, 01/07/2019 08:18:58

Báo điện tử Hải Dương trân trọng đăng toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI của đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị
- Kính thưa các đồng chí đại biểu các ban xây dựng Đảng Trung ương,
- Thưa các đồng chí  Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
- Thưa toàn thể các đồng chí,


Thực hiện Chương trình làm việc, hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI tổ chức Hội nghị lần thứ 17 để thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kết quả công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kết quả cuộc kiểm tra (thứ hai) về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định về nêu gương; Kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Xem xét một số vấn đề quan trọng khác.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị. Xin kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.  

Thưa các đồng chí!

Tài liệu của Hội nghị, Văn phòng Tỉnh ủy đã gửi tới các đồng chí để nghiên cứu, xem xét. Sau đây, tôi xin phát biểu, nhấn mạnh thêm một số vấn đề để các đồng chí lưu ý trong quá trình xem xét, thảo luận và quyết định:

1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong 6 tháng đầu năm 2019

6 tháng đầu năm, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết và dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn châu Phi; cùng với đó chúng ta phải triển khai nhiều nhiệm vụ mới như: việc sắp xếp, chia tách, sáp nhập các thôn, khu dân cư; các đơn vị hành chính cấp xã không bảo đảm tiêu chí theo quy định đã tác động đến tâm tư, tình cảm của người dân; ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền. Song, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước; Tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 10.000 tỷ đồng, bằng 66,8% dự toán năm, tăng 34% so với cùng kỳ 2018. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường đầu tư được quan tâm chỉ đạo; an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm; cải cách hành chính được đẩy mạnh; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng được chú trọng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị tiếp tục được quan tâm thực hiện, đạt kết quả tích cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta vẫn còn gặp khó khăn, vướng mắc và có một số hạn chế, yếu kém như: tăng trưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra, sản xuất nông nghiệp giảm nhiều so với cùng kỳ (giảm 5%); thu ngân sách đạt kết quả cao nhưng chủ yếu tăng thu ở tiền sử dụng đất; công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án trọng điểm và phát triển doanh nghiệp mới còn chậm so với yêu cầu, kế hoạch đề ra. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số địa phương chưa tốt, một số vụ việc khiếu kiện chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong nhân dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị còn thiếu quyết liệt. Các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải cách hành chính (PARINDEX) đều giảm so với năm ngoái...

Với tinh thần quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, kế hoạch năm 2019 đã đề ra, tôi đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận về những mặt còn hạn chế, yếu kém. Phân tích, làm rõ đâu là nguyên nhân chính dẫn đến các hạn chế đã nêu. Vì sao tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư mà các chỉ số trên vẫn giảm? Hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công sau 3 tháng như thế nào?. Trên cơ sở đó, đề nghị các đồng chí đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp sát với thực tiễn, có tính khả thi cao để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu 8,5% trở lên; hoàn thành mục tiêu phát triển mới 2.500 doanh nghiệp; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ cho doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh thu ngân sách, bù đắp những khu vực thu chủ yếu đang đạt thấp so với dự toán; thực hiện thắng lợi việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo kế hoạch đã đề ra. 

2. Về kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng và các quy định của Trung ương về nêu gương

Thưa toàn thể các đồng chí!

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Trong những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và các quy định về nêu gương gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách và xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng, nhằm củng cố, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thông qua đó, vai trò, vị thế, uy tín của Đảng ngày càng được nâng cao; tạo nền tảng giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển; nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị  vững mạnh, toàn diện.

Việc kiểm tra tổ chức thực hiện các nghị quyết, quy định của Trung ương là dịp để các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở rà soát, đánh giá toàn diện quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm gắn với việc nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên nhất là lãnh đạo quản lý ở cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trên cơ sở tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và báo cáo của đoàn kiểm tra, tôi đề nghị các đồng chí tích cực thảo luận, phân tích làm rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để đề ra những nhiệm vụ, giải pháp khắc phục trong thời gian tới; đặc biệt đề nghị các đồng chí căn cứ vào tình hình thực tiễn của tỉnh, nghiên cứu, thảo luận kỹ các vấn đề mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến, kiến nghị Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

3. Về việc sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

Vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa, con người là vấn đề lớn, có độ bao quát toàn bộ, tác động và ảnh hưởng tới toàn thể nhân dân; do đó Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đặc biệt quan tâm tới việc thực hiện Nghị quyết này. Năm 2017, Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra 3 năm thực hiện Nghị quyết; tại Hội nghị này, chúng ta tiếp tục đánh giá, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết để thấy được kết quả, thành tựu và những vấn đề còn yếu kém, hạn chế.

Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hiện nay vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết số 33, đó là: Một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm chú trọng đúng mức vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, chưa đặt văn hóa trong tổng thể mối liên hệ với chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội.

Để tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn tỉnh. Tôi đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế; những khó khăn, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện để kiến nghị với Trung ương sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Trên cơ sở đó, chúng ta xem xét, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp khả thi để nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân; đẩy mạnh thực hiện xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam nói chung và con người xứ Đông - Văn hiến nói riêng trong thời gian tới.

4. Cũng tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ cho ý kiến vào tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã không đủ tiêu chí theo quy định; xem xét báo cáo hoạt động của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giữa 2 kỳ hội nghị Tỉnh ủy. Thực hiện việc chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định của Đảng

Thưa toàn các đồng chí!

Các nội dung được xem xét, thảo luận tại Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, để hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra, tôi đề nghị, các đồng chí cần tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc để hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16.

Xin trân trọng cảm ơn!
--------------------
Tiêu đề do báo điện tử Hải Dương đặt

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu