Bế mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI

THỨ TƯ, 13/12/2017 11:44:32

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tích cực với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, trưa 13.12, Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI bế mạc.

* Thông qua 16 nghị quyết
* Xác định 15 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Thành Chung
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2017 - năm đầu tiên thực hiện tự cân đối thu - chi ngân sách nhưng với cố gắng trong chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành, sự hưởng ứng, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực, đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,88%. Thu nội địa đạt trên 11.000 tỷ đồng, tăng 24,5% so với  năm 2016, vượt 4,9% dự toán giao. Xuất khẩu tăng 15,1% so với năm 2016; thu hút trên 330 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài. Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực; toàn tỉnh đến nay có gần 60% số đạt chuẩn nông thôn mới; có 140 xã và 2 đơn vị cấp huyện về đích nông thôn mới (huyện Kinh Môn và thị xã Chí Linh). Lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân có bước cải thiện. Công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương được chú trọng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố, tăng cường.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đó là kinh tế tăng trưởng khá nhưng chỉ đạt mức trung bình khá so với các tỉnh, thành trong khu vực. Còn 2 chỉ tiêu cơ bản chưa đạt kế hoạch đề ra. Sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản không đạt mức tăng trưởng như kế hoạch đề ra, việc tích tụ ruộng đất cho phát triển nông nghiệp còn khó khăn. Việc thu hút nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp còn hạn chế. Sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong tỉnh còn thấp. Cơ cấu thu ngân sách còn chịu tác động khá lớn từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài...

Nhấn mạnh năm 2018 là năm bản lề của kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp, tiếp tục đầu tư nguồn lực thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các Nghị quyết HĐND tỉnh. Từng cơ quan, đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2018 đạt 8% trở lên. 

Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, quyết tâm triển khai việc tụ ruộng đất để ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Xây dựng 5 - 6 thương hiệu nông sản hàng hóa đặc thù, có thế mạnh của tỉnh. Tiếp tục đổi mới sự nghiệp y tế, giáo dục, đào tạo nghề, khoa học công nghệ, tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng tài nguyên đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường, bảo đảm tốt an sinh xã hội, chăm lo và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh
Thực hiện việc tổ chức, điều hành quản lý chi ngân sách nhà nước bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Tăng cường các giải pháp đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu đầu tư, tiếp tục có nhiều giải pháp  cải cách  hành chính, công khai các thủ tục hành chính tạo môi trường thuận lợi để thu hút các thành phần kinh tế đầu tư. Tiếp tục kêu gọi đầu tư một số công trình trọng điểm, rà soát, lựa chọn các công trình kết cấu hạ tầng để kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng; thực hiện lộ trình tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 17 của Bộ Chính trị. Thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, phòng chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống gắn với thực hiện Chỉ thị 5 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... (toàn văn phát biểu bế mạc của đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển)

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Thành Chung
Trước phiên bế mạc, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 16 nghị quyết: Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã họi năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Hải Dương; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016; Nghị quyết về quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Nghị quyết về chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Nghị quyết về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, giai đoạn 2018-2020; Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2018; Nghị quyết về phân bổ ngân sách tỉnh năm 2018; Nghị quyết quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Nghị quyết về quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Nghị quyết về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án công trình trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về việc quy định Bảng giá đất điều chỉnh, bổ sung trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2015-2019; Nghị quyết về việc khoán kinh phí hoạt động, các chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; ở thôn, khu dân cư; Nghị quyết về kế hoạch biên chế công chức các tổ chức Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội; cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018; Nghị quyết về việc đặt tên đại lộ trên địa bàn TP Hải Dương và huyện Gia Lộc; Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2018.
SỸ THẮNG
 
15 chỉ tiêu chủ yếu năm 2018

- Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 8% trở lên so với năm 2017.

- Tỷ lệ vốn đầu tư phát triển trên địa bàn so với tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 35,8%.

- Giá trị hàng hóa xuất khẩu tăng 9,5% - 10,5% so với năm 2017.

- Thu ngân sách nội địa 11.330 tỷ đồng, tăng 7% so với dự toán  năm 2017.

- Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 141 triệu đồng.

- Có thêm 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có thêm ít nhất 1 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

- Giải quyết việc làm mới cho 34.800 lao động.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68%.

- Tỷ lệ giường bệnh/1 vạn dân (không tính trạm y tế xã) đạt 28,7 giường.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 10,9%.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 1%, giảm tỷ lệ hộ cận nghèo 0,5% so với năm 2017.

- Nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế lên 88,2%; tỷ lệ lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 37%.

- Giữ vững tỷ lệ làng, khu dân cư văn hóa đạt 86%.

- Nâng tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch lên 96%.

- Nâng tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý lên 92%.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu