Thực hiện quyết liệt, đồng bộ để xây dựng, chỉnh đốn Đảng

THỨ BẢY, 06/11/2021 06:30:03

Kết luận số 21-KL/TW ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương đã thể hiện quyết tâm đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong thời gian tới.


Kết luận 21-KL/TW xác định phải dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Trong ảnh: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát công tác cán bộ, đảng viên tại Ban Thường vụ Huyện ủy Tứ Kỳ 

Nâng lên tầm cao mới

Ngày 25.10.2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”.

Trung ương nhấn mạnh phải đặc biệt coi trọng và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới, gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ. Ban Chấp hành Trung ương quyết định đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Có thể thấy Trung ương đã mở rộng phạm vi, không chỉ xây dựng, chỉnh đốn trong Đảng mà còn cả trong xây dựng hệ thống chính trị. Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực...

Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Trung ương thống nhất cao phải tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa nhiều công việc cụ thể, thiết thực, tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Trung ương4 khóa XII đã đề ra. Kết luận 21-KL/TW cũng bổ sung, nhấn mạnh thêm 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp là: tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm.

Dựa vào dân để xây dựng Đảng

Tìm hiểu nội dung Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí Nguyễn Hữu Thông, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhất trí cao và cho rằng Trung ương đã nhận diện đầy đủ, chính xác những nguy cơ và xác định trọng tâm, trọng điểm nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. "Xuyên suốt, bao trùm nội dung Kết luận số 21-KL/TW là những yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Kết luận đã tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc hơn và cụ thể hóa quan điểm, đường lối Đảng ta đã và đang quyết liệt thực hiện, đó là xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ “then chốt của then chốt”. Cùng với kiên định những nguyên tắc của Đảng, Trung ương cũng đã bổ sung, nhấn mạnh thêm nhiều giải pháp trọng tâm trong xây dựng đội ngũ cán bộ như khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ và thực hiện thí điểm một số chủ trương về công tác cán bộ", đồng chí Nguyễn Hữu Thông nhận định.

Đồng chí Nguyễn Minh Thắng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Chí Linh bày tỏ tâm huyết, nhất trí cao với việc Trung ương không chỉ tiếp tục đặt ra yêu cầu kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi mà còn nhấn mạnh phải xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa". "Thực tiễn cho thấy suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" là khởi nguồn của mọi hành vi vi phạm, phạm tội, làm cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội và là thách thức nghiêm trọng đối với vai trò lãnh đạo của Đảng. Việc nhận diện, chỉ rõ những biểu hiện và xác định các giải pháp phòng chống tiếp tục cho thấy quyết tâm chính trị lớn của Trung ương trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra", đồng chí Nguyễn Minh Thắng chia sẻ.

Với góc nhìn từ cơ sở, đồng chí Đoàn Văn Vinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Yết Kiêu (Gia Lộc) tâm đắc khi Kết luận số 21-KL/TW xác định 1 nhóm giải pháp nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. "Đảng đã tiếp tục đề cao và nhất quán quan điểm "dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng". Chủ trương trên hoàn toàn đúng đắn vì thực tế cho thấy nhiều vi phạm của cán bộ được phát hiện, ngăn chặn, xử lý thông qua phản ánh của nhân dân. Việc kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và ngăn chặn vi phạm từ lúc manh nha", đồng chí Vinh cho biết. 

HOÀNG BIÊN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu