Các cơ sở kinh doanh thuốc phải báo cáo danh sách người đăng ký thực hành chuyên môn

THỨ NĂM, 01/02/2018 20:35:56

Sở Y tế vừa yêu cầu người đứng đầu hoặc người phụ trách chuyên môn của cơ sở kinh doanh thuốc phải lập danh sách người đăng ký thực hành chuyên môn tại cơ sở mình.

 Yêu cầu này được đưa ra nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hành chuyên môn tại các cơ sở kinh doanh thuốc. Đây là căn cứ để xác định địa điểm, nội dung, thời gian thực hành của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược. Nếu các cơ sở hành nghề không báo cáo danh sách này về Sở Y tế thì việc xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở cho người thực hành không có giá trị.
HOÀNG QUÂN

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu