Chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu

THỨ NĂM, 21/09/2017 10:36:43

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 81/2017/TT-BTC quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu (BCLC).


Những người được hưởng thù lao gồm: công chức được giao nhiệm vụ thường xuyên đọc, nghe, xem BCLC của Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT); công chức được giao nhiệm vụ thường xuyên đọc, nghe, xem BCLC thuộc Sở TTTT; cộng tác viên là người được Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Sở TTTT ký hợp đồng cộng tác viên đọc, nghe, xem để kiểm tra BCLC.

Cơ sở tính định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra BCLC là tin, bài được đăng, phát trên báo chí. Thù lao thẩm định nội dung BCLC được chi trả tối đa không quá 500.000 đồng/vấn đề/văn bản tham gia ý kiến (tối đa 3 ý kiến/vấn đề). Đối với chi tổ chức họp hội đồng thẩm định về những vấn đề liên quan đến BCLC, chủ trì mức chi 150.000 đồng/người/cuộc họp; các thành viên tham dự, mức chi 100.000 đồng/người/cuộc họp. Mức chi trả thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra BCLC, thẩm định nội dung BCLC quy định tại thông tư này là mức chi tối đa. Ngân sách Trung ương sẽ bảo đảm nguồn kinh phí chi trả thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra BCLC, thẩm định nội dung BCLC ở Trung ương. Ở địa phương, căn cứ tình hình thực tế, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định mức chi cụ thể cho phù hợp nhưng không vượt quá mức tối đa quy định.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1.10.2017.
  • Từ khóa

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu